مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
: 13675
: 14
: 0
ایندکس شده در :
بررسی مقايسه ای نتايج بارداری در مادران نوجوان و جوان مراجعه کننده به بيمارستان معتضدی کرمانشاهدکتر نگين رضاوند ، دکتر مريم زنگنه ، دکتر شهره ملک خسروی ، دکتر منصور رضايی تاريخ دريافت:5/2/88 تاريخ پذيرش: 5/5/88چکيدهپيش زمينه و هدف: حاملگی در سنين پايين به عنوان حاملگی پرخطر در نظرگرفته می شود و با توجه به شيوع بالای بارداری در سن پايين و به منظور تعيين نتايج بارداری در زنان نوجوان اين تحقيق بر روی مراجعان به بيمارستان معتضدی کرمانشاه در طی سال های 84-83 انجام شد.مواد و روش ها: اين تحقيق به صورت مورد - شاهدی بر روی 157 زن نوجوان 18 سال و کم تر و 191 زن جوان 25-20 ساله به عنوان گروه شاهد انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS دسته بندی و مورد تجزيه و تحليل آماری با آزمون کای اسکور قرار گرفت.يافته ها: در اين مطالعه ميانگين سن مادران نوجوان 22/17 سال بود، و در بين فاکتورهای مورد بررسی ميزان زايمان زودرس، خون ريزی قبل و حين زايمان، دفع مکونيوم، LBW، برخورداری از مراقبت های پره ناتال از نظر آماری تفاوت معنی داری در بين دو گروه مورد مطالعه داشت.در اين بررسی هيچ نوع آنومالی جنينی در دو گروه مشاهده نگرديد و ميزان مرگ و مير نوزادان در مادران نوجوان 7/5 درصد بود که تفاوت آماری معنی داری با گروه شاهد مشاهده نگرديد.بحث و نتيجه گيری: سن مادر به تنهايی نمی تواند تاثير نامطلوبی بر روی نتايج بارداری داشته باشد بلکه رفتارهای بهداشتی از قبيل چگونگی دريافت مراقبت پره ناتال می تواند در بروز عوارض موثر باشد.کليد واژه ها: خون ريزی قبل از زايمان ، حاملگی، نتايج بارداريفصلنامه دانشکده پرستاری و مامايی اروميه، دوره هفتم، شماره سوم، ص141-136، پاييز 1388آدرس مکاتبه: کرمانشاه، بلوار زکريای رازی، بيمارستان امام رضا (ع)، دفتر آموزش گروه زنان، تلفن: 09183311282Email: n Rezavan@kums ac.ir